New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Lukato ukalimela baeteleli hala buputeleli

Lukato ukalimela baeteleli hala buputeleli

2023-02-20  Van Wyk Amutenya

Lukato ukalimela baeteleli hala buputeleli

Mueteleli wakopano ya NDP Martin Lukato ukalimezi baeteleli banaha Namibia ni Afilika kabutungi babasweli “kuuzwa ni kusebelisa maswe limbule kuifumisa”, kusiya bayahi baAfilika mwabunjebwe. Lukato naize Afilika nihaifumile nikuba ni milafo yemiñata kufita lifasi kaufela, bayahi baAfilika bashebile hahulu mwalifasi.” Naekelize kuli baetelile babanze babusa bapalezwi kutahisa milelo yakubupa nikubabalela milafo. Lukato ubulela kuli linaha zakwande linze lisinyasinya milafo yaAfilika, kakutisa lineulo ni litumelelano zetaha ni litaelo. 

Lifolofolo zanaheñi nizona linze lizwiswa mwa Afilika kabazumi bamulao, bapoti nitumelelo ya babusi baAfilika. Nabulezi hape kuli Afilika inze ietelelwa kibatu babana ni bulyangelino ni buputeleli. Nasweli hape fataba yatuto mwanaha Namibia mi naize kamaiso yateñi “kiya mbwashula mi kimaswabisa”. “Likwambuyu walikolo la tuto uswanela kuikutwa maswabi nikueza taba yelukela yakusiya musebezi kapilipili,” nabulezi. Naekelize kuli uwiselize fafasi banana ni naha kabupala. 

Mueteleli wakopano ya NDP nalaezi kuli mutomopuso omunca watuto ufeliswe kakuli hauna bukamuso. Nabulezi hape kuli Namcol hakitatululo kwanombolotuna yabaituti bane basiezi ñohola. Namcol nebulezi makalo aunumwaha kuli itukiselize kuñolisa baituti babalikana 24 000, kakunga lituto zepeli muñwi ni muñwi. Nabulezi hape kuli babasakwanisi kuitekela lisebeliso zasikolo basike baketululwa, nikuli tuto ibe yamahala kuisa kwalikolo zepahami. Naize tuto yamahala yacwale kiyalishano mi ina nikutalimwa sinca.


2023-02-20  Van Wyk Amutenya

Share on social media