New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ookansela aakulu yaShikuku ya hogolululwa

Ookansela aakulu yaShikuku ya hogolululwa

2022-11-30  Victoria Kaapanda

Ookansela aakulu yaShikuku ya hogolululwa

Victoria Kaapanda

Ookansela melelo lyondoolopa Oshikuku natango oya hogolola Julia Endjambi opo shune koshipundi onga mayolagwondoolopa, uule woomwendhi 12 komeho.

Omunambelewa pitithi omukuluntu melelo lyondoolopa yaShikuku John Siloiso okwati, ookansela adhihe oonkulu odha galulilwa ompito ya kala nandho okuza omumvo gwayi.

“Petrus Nambinga oshowo Rosalia Kalimbo yongundu yompilamena, Independent Patriots for Change (IPC) oya ningi natango iilyo yokomitiye, Williams Sheende gongundu yoSwapo, okwa galulilwa ompito ye yuunashipundi wokomitiye.

Petrus Petrus gongundu yoSwapo okwa galulilwa ompito yuupevi Mayola, omanga Veronica Mwenyo na Linus Mingeli yongundu yoSwapo ya galulilwa oompito dhawo dhiilyo yokomitiye.

 “Ookansela ayehe yelelo lyondoolopa yaShikuku esiku ndyoka okwali ya gana kutya, otaya ka longa nuudhiginina, oku eta omalunduluko oshowo okuyambulapo ondoolopa yaShikuku,” Siloiso ta popi ngaaka.

Ta ti, oyuuvaneke okulonga moshili neyi tulemo okugwanitha po omalalakano gawo oshowo uuwanawa woshigwana shawo.

Endjambi ngoka ahogololulwa onga Mayola gaShikuku okwa ti, ethimbo o paife lyokulongekumwe, okutunga nokuhumitha komeho ondoolopa yaShikuku.

“Otashi kala oshinakugwanithwa shandje onga Mayolo gondoolopa kutya kehe gumwe ota kala amanguluka okugandja omayele ge opo tu vule okuga tula kumwe, tulongele kumwe nawa,“ ta ti ngaaka.

Okwakumagidha woo natango aakalimo yomoShakati yakale taya gongala iigongi, opo ya vule okuyambidhidha oshowo okugwedhapo omadhiladhilo ga wo.

Ta ti, okuna okugwanithapo iilonga ye ayihe, kaapena okatongotongo nuulingilingi, ye otaka longa noshigwana she nombili.

Ta gwedhapo ta ti, elalakano okuhumitha komeho ondoolopa yawo, opo yi kale pomuthika mpoka pena oondolopa oonkwawo oshowo okugandja omayakulo agehe ga pumbiwa koshigwana.

“Omumvo gwayi otwa kambandhala naashoka ta tu vulu okuhimitha komeho ondoolopa yetu, nonando pena ngaa omayimbo ngoka taga keelele tuthike mpoka twa hala, ashike otwa huulile ngaa mpoka twa huulile,” ta ti ngaaka.

 Ta ti, momumvo ta guya otaya longo nuundhiginini okumanitha shoka  ya tamekele ihe inashi pwa natango.

vkaapanda@nepc.com.na


2022-11-30  Victoria Kaapanda

Share on social media